Guizhou Culture Week

Guizhou Province, standing on the Yunnan - Guizhou Plateau, owns abundant cultural resources. Guizhou Culture Week this year will showcase the long historic culture, harmonious ethnic culture, profo...

Guizhou Culture Week